สถานะความรู้และศักยภาพการวิจัยด้านน้า ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนานาชาติและประเทศไทย

สถานะความรู้และศักยภาพการวิจัยด้านน้า ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนานาชาติและประเทศไทย
ผศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนที่นาทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2557

SRI Integrated study – Holistic approach

SRI
Integrated study – Holistic approach
น้ำ – สิ่งแวดล้อม – เกษตร – การตั้งถิ่นฐาน – การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กรณีตัวอย่าง: จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวง
ชุดโครงการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ศุภกร ชินวรรโณ
Suppakorn.CCadaptation@gmail.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนที่นาทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2557

เอกสารนำเสนอการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์

เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2/2557

หัวข้อนำเสนอ  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาพอนาคตและชองวางเชิงนโยบายในปัจจุบันตอทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและต่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน

โดย ดร.ปิยธิดา ห้อยสังวาลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1/2557

หัวข้อภาพอนาคตและประเด็นงานวิจัยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและ
ความเชื่อมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
ณ อาคาร 3 ห้อง 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Pages

Subscribe to หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ RSS