โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 3

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๓
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม Platinum 1 Lobby floor
INTERCONTINENTAL BANGKOK Ploenchit Bangkok

เวลา

หัวข้อ

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 2

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม VIE Function 1&2 ชั้น 12 โรงแรมวี กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 1

การจัดประชุมกลุ่มย่อย
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
ณ ชั้น 9 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ห้องประชุมย่อยที่ 1
- การประชุมกลุ่มย่อย ภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 1 

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำสกว. ครั้งที่ 6

เรื่อง การบริหารจัดการน้้ำระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียนจากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
เอกสาร
- หลักการและเหตุผล 

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุม VIE Function 1&2 ชั้น 12 โรงแรม VIE ถนนราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เอกสารนำเสนอ

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง "เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และากรจัดการสิ่งแวดล้อม"
ครั้งที่ 2-2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
ถนนพระราม 4 เฃตบางรัก กทม. 10500

สถานะความรู้และศักยภาพการวิจัยด้านน้า ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนานาชาติและประเทศไทย

สถานะความรู้และศักยภาพการวิจัยด้านน้า ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนานาชาติและประเทศไทย
ผศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนที่นาทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2557

SRI Integrated study – Holistic approach

SRI
Integrated study – Holistic approach
น้ำ – สิ่งแวดล้อม – เกษตร – การตั้งถิ่นฐาน – การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กรณีตัวอย่าง: จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวง
ชุดโครงการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ศุภกร ชินวรรโณ
Suppakorn.CCadaptation@gmail.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนที่นาทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2557

เอกสารนำเสนอการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์

เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2/2557

หัวข้อนำเสนอ  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาพอนาคตและชองวางเชิงนโยบายในปัจจุบันตอทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและต่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน

โดย ดร.ปิยธิดา ห้อยสังวาลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1/2557

หัวข้อภาพอนาคตและประเด็นงานวิจัยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและ
ความเชื่อมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
ณ อาคาร 3 ห้อง 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Pages

Subscribe to หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ RSS