โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 2

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม VIE Function 1&2 ชั้น 12 โรงแรมวี กรุงเทพฯ

เวลา หัวข้อ เอกสารนำเสนอ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.

กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒

 
 

โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร

      ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
๐๙.๑๕-๐๙.๔๕ น.

แนะนำความเป็นมาของโครงการฯ และวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒

 

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.

การทบทวนการศึกษาของ UNFCCC ด้าน human settlement

 

โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.

การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยากับ human settlement

 

โดย อ.ดร.ปิยธิดา  เรืองรัศมี

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
๑๑.๐๐-๑๑.๔๕ น. แนวคิดและการวางแผนปรับตัวของไทย
  โดย ดร.ธงชัย  โรจนกนันท์
      สถาปนิกชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาและติดตามภัยแผ่นดินไหว
      กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น. ถาม - ตอบ  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๓.๔๐ น.

พารามิเตอร์ และการให้น้ำหนัก (แบ่งกลุ่มจังหวัด)

 
 

โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
๑๓.๔๐-๑๔.๑๐ น. ความคิดเห็นต่อพารามิเตอร์ และน้ำหนัก จากกลุ่ม  
๑๔.๑๐-๑๔.๒๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๔.๒๕-๑๕.๐๐ น. ผลประเมินโดยประมาณ (ใช้เทคนิดแผนที่) กลุ่มแผนที่
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒  
 

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย