มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
Thailand Research Expo 2020

เรื่อง "สถานะความมั่นคงด้านน้ำของไทย กับบทบาทของงานวิจัยและพัฒนา"
กำหนดการเสวนา

ประชุมนานาชาติ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร"

ประชุมนานาชาติ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร"
(THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia's Water Energy Food Nexus)

เอกสารเผยแพร่

- แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในภาพรวมของประเทศ, นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2562 (Eco Innovation Forum 2019) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 24 กันยายน 62, 45 หน้า.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประมวลข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและธรณีพิบัติ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประมวลข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและธรณีพิบัติ

Workshop for Open Remote Sensing and Big Data Analyticfor Water Resource Management and Geohazard

ณ ห้องประชุม 206 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563

(รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

วัตถุประสงค์

การจัดประชุม โครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

กำหนดการ

08.30 – 09.00           ลงทะเบียน

09.00 – 09.15           ความมั่นคงด้านน้ำในแผนแม่บทน้ำ

                              โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.15 – 10.00           การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ
                                ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

                              โดย อ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 "การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ"

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10

"การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ"
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ห้องแมนดาริน ซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

1) หลักการและเหตุผล

        ทรัพยากรน้ำ เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การบริโภคและอุปโภคการเกษตรกรรมการอุตสาหกรรมการคมนาคมการผลิตกระแสไฟฟ้าการท่องเที่ยวและนันทนาการการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นต้น

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 “กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”

กำหนดการ
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9
“กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

เอกสารวาระการประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) Third National Communication (TNC)

เอกสารวาระการประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) Third National Communication (TNC)
and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC และ โครงการ LOw Emission Capacity Building (LECB)
ครั้งที่ 4/2560 

การจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา โครงการการศึกษาการจัดการการแทรกตัวของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา

การจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา

โครงการการศึกษาการจัดการการแทรกตัวของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา

(The Management Study of Salt Intrusion into Chao Phraya River)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560   โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

ความเป็นมา

การสัมนาเรื่อง "พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...." 30 มีนาคม พ.ศ.2560

การสัมมนาเรื่อง "พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ..."
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

กำหนดการ

Pages

Subscribe to หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ RSS