แถลงข่าว เรื่องแนวโน้มสถานการณ์น้ำ 67/68 และมาตราการปรับตัวที่พึงมี จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

แถลงข่าว  เรื่องแนวโน้มสถานการณ์น้ำ 67/68 และมาตราการปรับตัวที่พึงมี จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567
(Press meeting on “Water Situation Trends in 2024/2025 and Appropriate Adaptation Measures By National Research Council of Thailand on March 12,2024)

หลักการและเหตุผล

UNESCO-Chairs Webinar for World Water Day 2024 on “Water for Prosperity and Peace”

UNESCO-Chairs Webinar  for World Water Day 2024 on “Water for Prosperity and Peace”
21 March 2024

การประชุมออนไลน์ ยูเนสโก แชร์ เนื่องในวันน้ำโลก ๒๕๖๗ เรื่อง “น้ำเพื่อความมั่งคั่งและสันติภาพ”
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

Introduction

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
Thailand Research Expo 2020

เรื่อง "สถานะความมั่นคงด้านน้ำของไทย กับบทบาทของงานวิจัยและพัฒนา"
กำหนดการเสวนา

ประชุมนานาชาติ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร"

ประชุมนานาชาติ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร"
(THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia's Water Energy Food Nexus)

World Water Day 2021 Celebration

World Water Day 2021 Celebration
at Robert B. Bank Auditorium, AITCC
22 March 2021 15.30-17.00 (ICT)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประมวลข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและธรณีพิบัติ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประมวลข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและธรณีพิบัติ

Workshop for Open Remote Sensing and Big Data Analyticfor Water Resource Management and Geohazard

ณ ห้องประชุม 206 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563

(รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

วัตถุประสงค์

การจัดประชุม โครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

กำหนดการ

08.30 – 09.00           ลงทะเบียน

09.00 – 09.15           ความมั่นคงด้านน้ำในแผนแม่บทน้ำ

                              โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.15 – 10.00           การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ
                                ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

                              โดย อ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 "การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ"

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10

"การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ"
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ห้องแมนดาริน ซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

1) หลักการและเหตุผล

        ทรัพยากรน้ำ เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การบริโภคและอุปโภคการเกษตรกรรมการอุตสาหกรรมการคมนาคมการผลิตกระแสไฟฟ้าการท่องเที่ยวและนันทนาการการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นต้น

Pages

Subscribe to หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ RSS