มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
Thailand Research Expo 2020

เรื่อง "สถานะความมั่นคงด้านน้ำของไทย กับบทบาทของงานวิจัยและพัฒนา"
กำหนดการเสวนา

ประชุมนานาชาติ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร"

ประชุมนานาชาติ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร"
(THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia's Water Energy Food Nexus)

World Water Day 2021 Celebration

World Water Day 2021 Celebration
at Robert B. Bank Auditorium, AITCC
22 March 2021 15.30-17.00 (ICT)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประมวลข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและธรณีพิบัติ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประมวลข้อมูลสำรวจระยะไกลแบบเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและธรณีพิบัติ

Workshop for Open Remote Sensing and Big Data Analyticfor Water Resource Management and Geohazard

ณ ห้องประชุม 206 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563

(รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน)

วัตถุประสงค์

การจัดประชุม โครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

กำหนดการ

08.30 – 09.00           ลงทะเบียน

09.00 – 09.15           ความมั่นคงด้านน้ำในแผนแม่บทน้ำ

                              โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.15 – 10.00           การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ
                                ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

                              โดย อ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 "การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ"

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10

"การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ"
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ห้องแมนดาริน ซี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

1) หลักการและเหตุผล

        ทรัพยากรน้ำ เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การบริโภคและอุปโภคการเกษตรกรรมการอุตสาหกรรมการคมนาคมการผลิตกระแสไฟฟ้าการท่องเที่ยวและนันทนาการการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นต้น

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 “กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”

กำหนดการ
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9
“กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

เอกสารวาระการประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) Third National Communication (TNC)

เอกสารวาระการประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) Third National Communication (TNC)
and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC และ โครงการ LOw Emission Capacity Building (LECB)
ครั้งที่ 4/2560 

Pages

Subscribe to หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ RSS