ประชุมนานาชาติ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร"

ประชุมนานาชาติ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร"
(THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia's Water Energy Food Nexus)

Executive Summary Report
Proceeding 
THA 2017 Thailand Statement 

CONTACT INFORMATION AND DETAILS:
For US-related question, please contract:
Contract Person: Dr. Sucharit Koontanakulvong
Water Resources System Research Unit
room 203, Bldg. 2 Faculty of Engineering,
Chulalongkorn University , Bangkok
Tel: +66-2-218-6426, +66-81-646-9750
Fax: +66-2-218-6425
Email: sucharit.k@chula.ac.th
For more detailed information you are more than welcome to visit our website:
http://www.watercu.eng.chula.ac.th