เอกสารเผยแพร่

E-Book

การปรับการบริหารจัดการน้ำด้วยข้อมูลและเทคนิคสมัยใหม่ - จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
(Sucharit Koontanakulvong, Water Management Transform via data and new techniques- from action research to policy recommendations –, Chulalongkorn University, ISBN (e-book) 978-616-594-801-2, September 2022, 58 pages.)

เอกสารเผยแพร่

- ข้อเสนอเชิงนโยบายการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรร
(Sucharit Koontanakulvong, POLICY RECOMMENDATIONS FOR WATER MANAGEMENT ENHANCEMENT THROUGH SCIENCE, TECHNOLOGY, AND INNOVATION (STI), Chulalongkorn University, ISBN (e-book) 978-616-608-880-9, December 2023, 83 pages)
- งานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการนํ้ำ ระยะที่ 1
(Spearhead Research on Water Management, Phase 1)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
- งานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำระยะที่ 2 
(Sucharit K., Spearhead Research on Water Management, Phase 2, Chulalongkorn University, ISBN (e-book) 978-616-594-559-2, March 2023, 65 pages.)
- แนวทางการรับมือภัยจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น (Sea Level Rise Disaster Coping Measure)
by Assoc. Prof. Dr. Sucharit Koontanakulvong
ในเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เตรียมรับมือ ภัยจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น" จัดโดย TNDR/TDPF/ADPC
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 พฤศจิกายน 2563
- Bhumibol Dam Operation Improvement via Optimization modelling under NRCT-TSRI Spearhead Research Program on Water Management
by Assoc. Prof. Dr. Sucharit Koontanakulvong
- แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในภาพรวมของประเทศ, นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจาปี 2562 (Eco Innovation Forum 2019) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์, 24 กันยายน 62, 45 หน้า.
- ความมั่นคงด้านน้ำ ในแผนแม่บทน้ำในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอในการประชุมโครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”
โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 19 สิงหาคม 62, 27 หน้า.
- การบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ในมิติความสัมพันธ์ ความมั่นคงด้าน น้ำ ที่ดิน และพลังงาน เสนอที่ การประชุมปฏิบัติการเรื่องการจัดการที่ดินและทรัพยากรน้ำในกรุงเทพมหานคร
โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 7 สิงหาคม 2562. 42 หน้า.
การบริหารจัดการน้ำ ในมิติความสัมพันธ์ ความมั่นคงด้าน น้ำ พลังงาน และอาหาร นำเสนอในงาน 12th THAICID National Symposium 2019,
โดย รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 31 กรกฏาคม 2562 , 39 หน้า.
รายงานฉบับสมบูรณ์ในโครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

Research Report on  Climate Change Impact and Vulnerability Assessment in selected sectors, June 2017 (in Thai)

หนังสือเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย"

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

กันยายน 2558

- เอกสารวิชาการ "บทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด"

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

กรกฎาคม 2558

-เอกสารวิชาการ "แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม"
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

มิถุนายน 2558

-เอกสารวิชาการ "บทเรียนและผลวิจัยจากการพัฒนาระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด"
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

มีนาคม 2557

-รายงาน "แนวคิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ - ประเทศไทยกับนานาชาติ"
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

ตุลาคม 2556

- บทความ เอกสารนำเสนอ และรายงานวิจัยเรื่อง  แนวคิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ - ประเทศไทยกับนานาชาติ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ
มีนาคม 2556
-Final Report
Research Project on
“The Impact of Climate Change on Irrigation Systems and Adaptation Measures (Dam Operation Analysis)”

slotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslot

slotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslot

slotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslotslot