ติดต่อ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ

ห้อง 203 อาคาร 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย
ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330

โทร. (+66)2-218-6426
โทรสาร. (+66)2-218-6425
e-mail: sucharit.k@chula.ac.th