มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
Thailand Research Expo 2020

เรื่อง "สถานะความมั่นคงด้านน้ำของไทย กับบทบาทของงานวิจัยและพัฒนา"
กำหนดการเสวนา

09.00 - 09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30 - 11.30 น.
เสวนา เรื่อง "สถานะความมั่นคงด้านน้ำของไทย กับบทบาทของงานวิจัยและพัฒนา"
ผู้ดำเนินการเสวนา
           โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
                  ประธานบริหาแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead)
                  ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ
ผู้ร่วมเสวนา
           โดย - นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ 
                    ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
                  - นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี 
                    ผู้อำนวยการอวุโส สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
                    สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
                  - ดร.พงศ์ศักดิ์ สุทธินนท์ 
                    ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                  - ดร.ปิยธิดา เรื่องรัศมี 
                    ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.30 - 12.00 น.
           สรุปการเสวนา และปิดการประชุม
           โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์