การจัดประชุม โครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

กำหนดการ

08.30 – 09.00           ลงทะเบียน

09.00 – 09.15           ความมั่นคงด้านน้ำในแผนแม่บทน้ำ

                              โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.15 – 10.00           การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ
                                ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

                              โดย อ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00 – 10.15           พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 10.30           ผลิตภาพน้ำภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

                               ดร.โชคชัย สุทธิธรรมจิต และอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 – 10.45           ธรรมาภิบาลน้ำจากกรณีศึกษา

                               ดร.แมน ปุโรทกานนท์ Thai Water Partnership

10.45 – 11.00           แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้

                               อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 12.00           อภิปรายและรับฟังข้อเสนอแนะ

12.00 – 13.00           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15            Water Governance

                               By Professor Eelco Van Beek, Consultant, ADB

13.15 – 13.45           Investment and Water Financing

                               By Hannah Leckie, OECD

13.45 – 14.15           Overview and Update on Asian Water Development Outlook (AWDO) 2020

                               By Professor Eelco Van Beek, Consultant, ADB

14.15 – 14.45           Environmental Water Security and River Health Index

                               By Dr. Ben Stewart- Koster, International Water Centre

14.45 – 15.00           พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.45           แบ่งกลุ่มอภิปราย 4 กลุ่ม

15.45 – 16.00           สรุปการประชุม