การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1/2557

หัวข้อภาพอนาคตและประเด็นงานวิจัยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและ
ความเชื่อมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
ณ อาคาร 3 ห้อง 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ความเป็นมา
    ปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ และสังคมสูงขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา ซึ่งในการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำ ที่ดิน และสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม งานวิจัยหลายจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงทรัพยากรน้ำ ทั้งในด้านปริมาณน้ำต้นทุน ความต้องการน้ำ และพิบัติภัยจากน้ำ ได้แก่ ภัยแล้ง น้ำท่วม และดินถล่ม การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและขาดการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมือง นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนโดยตรง แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้มีผลงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก การประเมินผลกระทบ และการศึกษาการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่บ้างพอสมควร เนื่องจากประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีความจำเป็นต้องแข่งขันกับนานาชาติเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง และต้องการข้อมูลที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ อีกทั้งประเทศยังต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นต้องใช้ผลการวิจัยเพื่อเป็นฐานความรู้ประกอบการกำหนดมาตรการปรับตัว การวางแผนรองรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรองรับต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559  ได้กำหนดให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม และในแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่ง สกว. ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบกำกับ การดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย ซึ่งจัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) 3 ด้าน ได้แก่
    1. การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth and Competitiveness)
    2. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive growth)
    3. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green growth)

    โดยที่ยุทธศาสตร์ของ สกว. จะเน้นการสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนานักวิจัย และพัฒนาระบบวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องเชื่อมประสานและผนึกกำลัง (Synergy) กันทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ไปพร้อมกัน เพื่อให้งานวิจัยได้ประโยชน์สูงสุด และเป็นงานวิจัยที่มีดุลยภาพในการเติบโตด้านต่าง ๆไปด้วยกัน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)

กำหนดการ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
 

เวลา หัวข้อ ไฟล์
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-09.15 น. แนะนำความเป็นมาโครงการฯ
และวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
09.15-09.30 น. กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  
09.30-10.30 น. นำเสนอ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยภายในปี 2030
ภายใต้บริบทของความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน
โดย คุณลดาวัลย์ คำภู
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.30-11.45 น. นำเสนอ แนงคิดความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน กับการพัฒนา
ประเทศในปี 2030 มุมมองภาคเอกชน
โดย คุณเจน นำชัยศิริ
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11.45-12.00 น. ถาม-ตอบ  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30 น. แนวคิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร
และพลังงานเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน และทรัพยากรน้ำ (ระดับโลกสู่
ระดับประเทศ)
13.30-14.30 น. แบ่งกลุ่ม เรื่องที่ 1 ทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  
14.30-15.30 น. แบ่งกลุ่ม เรื่องที่ 2 ประเด็นความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงานที่เขื่อมโยงกับ
สิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน และทรัพยากรน้ำ
 
15.30-16.00 น. แบ่งกลุ่ม เรื่องที่ 3 ประเด็นวิจัยที่พึงทำที่ตอบสนองต่อทางเลือกและความมั่นคง
ด้านน้ำ อาหาร และพลังงานที่เขื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม การใช้ที่ดิน และทรัพยากรน้ำ
 
16.00-16.30 น. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1