SRI Integrated study – Holistic approach

SRI
Integrated study – Holistic approach
น้ำ – สิ่งแวดล้อม – เกษตร – การตั้งถิ่นฐาน – การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
กรณีตัวอย่าง: จังหวัดอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวง
ชุดโครงการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ศุภกร ชินวรรโณ
Suppakorn.CCadaptation@gmail.com

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนที่นาทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2557