โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 3

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๓
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม Platinum 1 Lobby floor
INTERCONTINENTAL BANGKOK Ploenchit Bangkok

เวลา

หัวข้อ

เอกสารนำเสนอ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓  
  โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร
      ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
๐๙.๑๕-๐๙.๓๐ น. แนะนำความเป็นมาของโครงการฯ และวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓
  โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. การทบทวนการศึกษาของ UNFCCC ด้าน Health
  โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๑๕-๑๐.๔๕ น. ภาพจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ
  โดย อ.ดร.ปิยธิดา  เรืองรัศมี
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
๑๐.๔๕-๑๑.๔๕ น. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  โดย นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
          ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
 
๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น. ถาม - ตอบ  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๓.๔๕ น. ข้อมูล ข้อเท็จจริงสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
   โดยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  (ท่านละ 15 นาที)  
   - ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
         กรมควบคุมโรค  
   - ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
         คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   - ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง
         คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
๑๓.๔๕-๑๔.๑๕ น.
  • ความคิดเห็นต่อพารามิเตอร์ และน้ำหนัก จากกลุ่ม
 
  โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.
  • ผลประเมินโดยประมาณ (ใช้เทคนิดแผนที่) กลุ่มแผนที่
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓  
  โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย