แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง "เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และากรจัดการสิ่งแวดล้อม"
ครั้งที่ 2-2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
ถนนพระราม 4 เฃตบางรัก กทม. 10500