โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 1

การจัดประชุมกลุ่มย่อย
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
ณ ชั้น 9 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ห้องประชุมย่อยที่ 1
- การประชุมกลุ่มย่อย ภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 1 
- ภาพฉายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศไทย 
- แบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก และภาพฉายในอนาคต 
ห้องประชุมย่อยที่ 2
- Impact study > Risk Assessment >Vulnerability > Coping Capacityfor rice, cassava, sugarcane and maize production systems in Thailand 
- ผลกระทบและการปรับตัวต่อการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ 
- กรณีศึกษาระบบเกษตรพืชไร่นาและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล 
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย