โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุม VIE Function 1&2 ชั้น 12 โรงแรม VIE ถนนราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เอกสารนำเสนอ
- ข้อเสนอหารือขขอรับฟังความคิดเห็น  
- ผลกระทบ Climate Change ด้านเกษตรกรรม  
- การศึกษาแบบจำลอง Climate Change