เอกสารนำเสนอการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์

เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2/2557

หัวข้อนำเสนอ  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาพอนาคตและชองวางเชิงนโยบายในปัจจุบันตอทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและต่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน

โดย ดร.ปิยธิดา ห้อยสังวาลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

หัวข้อนำเสนอ สถานะความรู้และศักยภาพการวิจัยด้านน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การใช้ที่ดิน และสิ่งแวดล้อมของโลกและประเทศไทย
โดย ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สถานะความรู้ศักยภาพน้ำฯ_อ.พงษ์ศักดิ์.pdf

หัวข้อนำเสนอ ข้อเสนอโจทย์วิจัยด้านน้ำ 
โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ข้อเสนอโจทย์วิจัยด้านน้ำ_รศ.ดร.สุจริต.pdf

 

กำหนดการ และโจทย์คำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 รับทราบ