การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำสกว. ครั้งที่ 6

เรื่อง การบริหารจัดการน้้ำระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียนจากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
เอกสาร
- หลักการและเหตุผล 
- ผลการจัดการทรัพยากรน้ำฯ 
- การจัดการทรัพยากรน้ำฯ จ.นครปฐม 
- การจัดการทรัพยากรน้ำฯ จ.สมุทรสงคราม 
- การจัดการทรัพยากรน้ำฯ จ.นครศรีธรรมราช 
- การปฏิรูปกลไกการจัดการน้ำ อ.ปราโมทย์ 
- การปฏิรูปท้องถิ่น ดร.สีลาภรณ์