การสัมมนาทางวิชาการ โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2558

การสัมมนาทางวิชาการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2558

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น1 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพ

เวลา

หัวข้อ

เอกสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2558

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500

เวลา

หัวข้อ

การประชุมกลุ่มย่อย (ด้านเกษตร) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ (เพิ่มเติม)

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย (ด้านเกษตร)

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

หัวข้อ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1-2/2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

เวลา

หัวข้อ

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 3

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๓
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม Platinum 1 Lobby floor
INTERCONTINENTAL BANGKOK Ploenchit Bangkok

เวลา

หัวข้อ

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 2

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม VIE Function 1&2 ชั้น 12 โรงแรมวี กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 1

การจัดประชุมกลุ่มย่อย
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
ณ ชั้น 9 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ห้องประชุมย่อยที่ 1
- การประชุมกลุ่มย่อย ภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 1 

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำสกว. ครั้งที่ 6

เรื่อง การบริหารจัดการน้้ำระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียนจากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
เอกสาร
- หลักการและเหตุผล 

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุม VIE Function 1&2 ชั้น 12 โรงแรม VIE ถนนราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เอกสารนำเสนอ

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง "เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และากรจัดการสิ่งแวดล้อม"
ครั้งที่ 2-2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
ถนนพระราม 4 เฃตบางรัก กทม. 10500

Pages

Subscribe to หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ RSS