การบรรยาย เรื่อง การจัดการภัยพิบัติในไต้หวัน และการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไต้หวัน

การบรรยาย เรื่อง การจัดการภัยพิบัติในไต้หวัน และการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไต้หวัน

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ หัวข้อ ไฟล์
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 11.45 น.

หัวข้อบรรยาย ดังนี้

การประชุมเพื่อระดมความคิดและจัดทำหัวข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องมือการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต

การประชุมเพื่อระดมความคิดและจัดทำหัวข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาเครื่องมือการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 

ความเป็นมาของการประชุม

เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 7 เรื่อง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำกับยุทธศาสตร์ชาติ

เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำกับยุทธศาสตร์ชาติ
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

1.หลักการและเหตุผล

การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน การวางแผนจัดทำงบประมาณระดับจังหวัดด้านทรัพยากรน้ำและเกษตร” ครั้งที่ 1

กำหนดการ

การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง

การพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณระดับจังหวัดด้านทรัพยากรน้ำและเกษตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำแหล่งน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กันยายน 2558

เนื้อหา

ปกหน้า

ปกใน

การสัมมนาทางวิชาการ โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2558

การสัมมนาทางวิชาการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2558

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น1 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพ

เวลา

หัวข้อ

เอกสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2558

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500

เวลา

หัวข้อ

การประชุมกลุ่มย่อย (ด้านเกษตร) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ (เพิ่มเติม)

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย (ด้านเกษตร)

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

หัวข้อ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1-2/2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

เวลา

หัวข้อ

Pages

Subscribe to หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ RSS