การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน การวางแผนจัดทำงบประมาณระดับจังหวัดด้านทรัพยากรน้ำและเกษตร” ครั้งที่ 1

กำหนดการ

การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง

การพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณระดับจังหวัดด้านทรัพยากรน้ำและเกษตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08.30-09.00น. ลงทะเบียน  
09.00-09.30น. ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ
 

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
09.30-09.45น. กล่าวเปิดการประชุม และแนวคิดการจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่
 

ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย

รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่

 
09.45-10.00น. ความเป็นมาของโครงการวิจัย

 

รศ. ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

 

10.00-12.00น. นักวิชาการในพื้นที่---

 

บทบาทของนักวิชาการต่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ด้านสนับสนุนการจัดทำแผน ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรน้ำ และด้านเทคโนโลยี

12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00น. แบ่งกลุ่ม (ด้านสนับสนุนการจัดทำแผน การเกษตร ทรัพยากรน้ำ)  
 

ให้ความคิดเห็นพร้อมการสนับสนุนด้านข้อมูลจาก หน่วยงานเชิญ

กรมการปกครอง

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้(สศช.)

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมการข้าว

และความคิดเห็นจากทาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบรูพา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฐเทพสตรี ฯลฯ

 
15.00-16.00น. นำเสนอผลและ สรุปผลการประชุมและหารือ