การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำแหล่งน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กันยายน 2558

เนื้อหา

ปกหน้า

ปกใน

สารบัญ

คำนำ

บทที่ 1 สถานภาพน้ำของประเทศไทย

บทที่ 2 สถานะความมั่นคงด้านน้ำของไทย

บทที่ 3 สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย

บทที 4 การประเมินผลกระทบ และความเปราะบาง

บทที่ 5 แนวทางการปรับตัว

บทที่ 6 กรณีตัวอย่างของการศึกษาผลกระทบ

บทที่ 7 การวางแผนด้านน้ำต่อไปในอนาคต

บทที่ 8 บทสรุป

กิตติกรรมประกาศ

เอกสารอ้างอิง

คำถามท้ายบท

ภาคผนวก

ก) ภาวะแล้ง 2558, วิกฤตภัยแล้ง

ข) บัญชีน้ำคืออะไร

ค) อ่างพวงคืออะไร

ง) ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำคืออะไร