โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1-2/2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

เวลา

หัวข้อ

เอกสาร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 - 09.15 น.

กล่าวนำ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

 
 

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

09.15 - 09.45 น.

แนะนำความเป็นมาของโครงการฯ และวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

 

โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์

     หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

09.45 - 10.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.00 - 11.00 น.

ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อสภาพอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต: การศึกษาภาคส่วนทรัพยากรน้ำ

 

กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี (60 นาที)  
    โดย ศุภกร ชินวรรโณ

         ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง
        ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

11.00 - 11.15 น.

ภาพฉายในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำ ห้วยหลวงและจังหวัดอุดรธานี (15 นาที)  

     โดย ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

11.15 - 11.30 น.

การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงและผลกระทบต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (15 นาที) 

 

    โดย ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

11.30 - 11.45 น.

การศึกษาความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต (15 นาที) 

 

    โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์

         คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

11.45 - 12.00 น.

ถาม - ตอบ

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.15 - 13.55 น.

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติในประเทศไทย (40 นาที)

     โดย คุณไพฑูรย์  นาคแท้

          ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานความปลอดภัย
          สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

13.55 - 14.35 น.

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวของภาคเกษตร(ชลประทาน) ในประเทศไทย (40 นาที)

  โดย นายจเร  ทองด้วง
     ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา
 กรมชลประทาน
 

14.35 - 14.50 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.50 - 15.30 น.

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการปรับตัวของภาคทรัพยากรน้ำในประเทศไทย (40 นาที) 

     โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

15.30 - 15.45 น.

ถาม – ตอบ

 

15.45 - 16.00 น.

สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

 
 

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

เวลา

หัวข้อ

เอกสาร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 - 09.10 น.

แนะนำวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

 

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

09.10 - 09.30 น.

การทบทวนการศึกษาของ UNFCCC ด้านทรัพยากรน้ำ (20 นาที)  

     โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

09.30 - 09.50 น.

ผลกระทบต่อตัวแปรทางอุทกวิทยาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  (20 นาที)

  โดย อ.ดร.ปิยธิดา  เรืองรัศมี   
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

09.50 - 10.05 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.05 - 10.25 น.

ตัวอย่างการปรับตัวด้านทรัพยากรน้ำที่กำลังดำเนินการในกรมทรัพยากรน้ำ กรณี การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศร่วมกับ GIZ (20 นาที)

 

    โดย นางสาวจารุวรรณ  งามสิงห์

เจ้าหน้าที่โครงการ GIZ โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต
โดยการรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ

 

10.25 - 12.00 น.

พารามิเตอร์ และการให้น้ำหนัก (แบ่งตามลักษณะหน่วนงานส่วนนโยบายและส่วนดำเนินการ) (95 นาที)

 

โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์ 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 13.40 น.

ความคิดเห็นต่อพารามิเตอร์ และน้ำหนัก จากกลุ่ม (40 นาที)

 

13.40 - 14.10 น.

ผลประเมินโดยประมาณ  (ใช้เทคนิคแผนที่) กลุ่มแผนที่ (30 นาที)

 

14.10 - 14.25 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.25 - 15.00 น.

สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (35 นาที)

 
     โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย