การสัมมนาทางวิชาการ โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2558

การสัมมนาทางวิชาการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2558

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น1 โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพ

เวลา

หัวข้อ

เอกสาร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 - 09.10 น.

กล่าวรายงานการสัมมนาทางวิชาการ

โดย นายนิรุต คูณผล

     ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ

 

09.10 - 09.20 น.

กล่าวเปิด

    โดย นายวิวัฒน์  โสเจยยะ
      รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

 

09.20 - 09.30 น.

สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้งที่ผ่านมา

   โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

09.30 - 10.00 น.

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย (30 นาที)

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00 - 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.15 - 10.45 น.

น้ำกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยภายใต้แผน 12
และ 13 (30 นาที)

    โดย นางสาวลดาวัลย์ คำภา

          รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

10.45 - 11.15 น.

ยุทธศาสตร์น้ำของประเทศไทยในอนาคต (30 นาที)

โดย นายปราโมทย์ ไม้กลัด

      ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

11.15 - 11.45 น.

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย
(30 นาที)

โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร

      ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ     ภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11.45 - 12.00 น.

สรุปผลจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (15 นาที)

    โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน