การประชุมกลุ่มย่อย (ด้านเกษตร) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ (เพิ่มเติม)

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย (ด้านเกษตร)

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

หัวข้อ

เอกสาร

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-09.15 น.

แนะนำความเป็นมาของโครงการฯ และผลการประชุมกลุ่มย่อย ด้านเกษตรที่ผ่านมา

  โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

09.15-09.30 น.

แนวทางการวิเคราะห์ VA ในภาคเกษตร

  โดย ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

09.30-10.00 น

ดำเนินการ VA analysis-1  (อาจจะแบ่งกลุ่มข้าว พืชไร่ ทรัพยากรดิน/ที่ดินเกษตรหารือที่ประชุม)

 
  โดย ศ.ดร.อรรถชัย  จินตะเวช  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

10.00-10.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.30-12.00 น.

ดำเนินการ VA analysis-2  (อาจจะแบ่งกลุ่มข้าว พืชไร่ ทรัพยากรดิน/ที่ดินเกษตรหารือที่ประชุม) (ต่อ)

 
  โดย ศ.ดร.อรรถชัย  จินตะเวช  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

รายงานผลต่อกลุ่มใหญ่

 

14.30-14.50 น.

สรุป

 

14.50-15.00 น.

ปิดการประชุม