การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2558

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500

เวลา

หัวข้อ

 

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 - 09.15 น.

กล่าวนำ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

09.15 - 09.30 น.

แนะนำวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และ 2

     โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.30 - 10.15 น.

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยภายใต้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (45 นาที) 

     โดย นายมนตรี  บุญพาณิชย์

            ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
          การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10.15 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.30 - 11.05 น.

ข้อเสนอยุทธศาสตร์น้ำของประเทศไทยที่พึงมีต่อ CC  

-  พิบัติภัย : น้ำท่วม น้ำแล้ง (35 นาที)

โดย รศ.ดร.เสรี  ศุภราทิตย์

     ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

     มหาวิทยาลัยรังสิต

11.05 - 11.45 น.

น้ำกินน้ำใช้  น้ำเกษตร น้ำเสีย (35 นาที)

โดย ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

     ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.45 - 12.00 น.

ถาม – ตอบ

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 14.30 น.

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย (90 นาที) 

    workshop 3 กลุ่ม ภัยพิบัติ น้ำเกษตร น้ำกินน้ำใช้ น้ำเสีย

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 - 15.30 น.

ความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย (45 นาที)

 

15.30 - 15.45 น.

สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

    โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย