การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 “กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”

กำหนดการ
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9
“กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

เอกสารวาระการประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) Third National Communication (TNC)

เอกสารวาระการประชุม คณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) Third National Communication (TNC)
and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC และ โครงการ LOw Emission Capacity Building (LECB)
ครั้งที่ 4/2560 

การจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา โครงการการศึกษาการจัดการการแทรกตัวของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา

การจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา

โครงการการศึกษาการจัดการการแทรกตัวของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา

(The Management Study of Salt Intrusion into Chao Phraya River)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560   โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

ความเป็นมา

การสัมนาเรื่อง "พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ...." 30 มีนาคม พ.ศ.2560

การสัมมนาเรื่อง "พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ..."
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

กำหนดการ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
ณ Watergate Ballroom C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ) กรุงเทพฯ

1) หลักการและเหตุผล

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 8 เรื่อง การวางแผนด้านน้ำในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 8

เรื่อง การวางแผนด้านน้ำในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

ห้องInfinity I ชั้น 7 โรงแรมเอทัสลุมพินี (AetasLumpini)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 มาตรการบรรเทาปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
​มาตรการบรรเทาปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

ห้อง 213 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
•หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•หาเกณฑ์การปล่อยน้ำที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรการการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•สรุปผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจจากการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•เสนอแนะมาตรการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็มที่เหมาะสม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “Salt intrusion” การกระจายของความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
“Salt intrusion” การกระจายของความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

ห้อง 213 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
•หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•หาเกณฑ์การปล่อยน้ำที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรการการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•สรุปผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจจากการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•เสนอแนะมาตรการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็มที่เหมาะสม

การประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๑

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบางลำภู ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

๑.วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมกลุ่มย่อย

         เพื่อหาเกณฑ์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติเพื่อใช้ประกอบในรายงานแห่งชาติ

การประชุม “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ” ครั้งที่ 1

การประชุม “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ” ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ตึก 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

หัวข้อ ไฟล์

13.00 – 13.30 น.

Pages

Subscribe to หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ RSS