การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 มาตรการบรรเทาปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
​มาตรการบรรเทาปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

ห้อง 213 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
•หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•หาเกณฑ์การปล่อยน้ำที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรการการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•สรุปผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจจากการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•เสนอแนะมาตรการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็มที่เหมาะสม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “Salt intrusion” การกระจายของความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
“Salt intrusion” การกระจายของความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

ห้อง 213 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
•หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•หาเกณฑ์การปล่อยน้ำที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรการการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•สรุปผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจจากการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•เสนอแนะมาตรการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็มที่เหมาะสม

การประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๑

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบางลำภู ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

๑.วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมกลุ่มย่อย

         เพื่อหาเกณฑ์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติเพื่อใช้ประกอบในรายงานแห่งชาติ

การประชุม “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ” ครั้งที่ 1

การประชุม “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ” ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ตึก 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

หัวข้อ ไฟล์

13.00 – 13.30 น.

การบรรยาย เรื่อง การจัดการภัยพิบัติในไต้หวัน และการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไต้หวัน

การบรรยาย เรื่อง การจัดการภัยพิบัติในไต้หวัน และการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไต้หวัน

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ หัวข้อ ไฟล์
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 11.45 น.

หัวข้อบรรยาย ดังนี้

การประชุมเพื่อระดมความคิดและจัดทำหัวข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องมือการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต

การประชุมเพื่อระดมความคิดและจัดทำหัวข้อเสนอการวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาเครื่องมือการจัดการน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 

ความเป็นมาของการประชุม

เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 7 เรื่อง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำกับยุทธศาสตร์ชาติ

เวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 7
เรื่อง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำกับยุทธศาสตร์ชาติ
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

1.หลักการและเหตุผล

การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน การวางแผนจัดทำงบประมาณระดับจังหวัดด้านทรัพยากรน้ำและเกษตร” ครั้งที่ 1

กำหนดการ

การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง

การพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณระดับจังหวัดด้านทรัพยากรน้ำและเกษตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558

ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำแหล่งน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กันยายน 2558

เนื้อหา

ปกหน้า

ปกใน

Pages

Subscribe to หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ RSS