การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 “กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”

กำหนดการ
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9
“กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 09.30 น. กล่าวรายงาน  
  โดย     รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์  
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  กล่าวเปิด  
  โดย     ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  
       ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
09.30 - 09.45 น.  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding)  
  ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ  
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.00 - 10.35 น. เปิดคลิปสัมภาษณ์ และการบรรยาย  
  เป้าหมายและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและงานวิจัยที่พึงมี  
  โดย     ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล  
       ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
       ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
10.35 - 11.10 น. เปิดคลิปสัมภาษณ์ และการบรรยาย  
  “เป้าหมายและสาระสำคัญของการปฏิรูปด้านการจัดการน้ำและงานวิจัยที่พึงมี”  
  โดย     ดร.รอยล จิตรดอน  
       ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
       ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
11.10 - 11.45 น. เปิดคลิปสัมภาษณ์ และการบรรยาย  
  “เป้าหมายและสาระสำคัญของการจัดการน้ำในยุคต่อไปและงานวิจัยที่พึงมี”  
  โดย     นายสำเริง แสงภู่วงศ์  
       รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
11.45 - 12.00 น. ถาม-ตอบและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 13.30 น. ภาพอนาคตในปี 2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้ำ ในประเทศไทย  
  โดย     รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร  
       สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
13.30 - 14.00 น. เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ  
  โดย     รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  
       คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
14.00 – 14.30 น. Water-Food-Energy Nexus  
  โดย     ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์  
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14.30 – 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.50 – 16.00 น. เสวนาโต๊ะกลม “สกว. และงานวิจัยที่พึงมีเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และ  
  การปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำของประเทศในยุค 4.0  
  ผู้เข้าร่วมเสวนา  
       รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
       รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
       ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       นายศักย์ สกุลไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ดำเนินการเสวนา โดย  
       ดร.โชคชัย สุทธิธรรมจิต  
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
16.00-16.15 น. รับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม  
16.15-16.30 น. กล่าวปิดเวที  
  โดย     รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน  
       ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.