การประชุม “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ” ครั้งที่ 1

การประชุม “โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ” ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ตึก 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

หัวข้อ ไฟล์

13.00 – 13.30 น.

ลงทะเบียน  
13.30 – 14.30 น. ความคิดเห็นต่อเกณฑ์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง และการบริหารจัดการ  
 

ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติ (น้ำ เกษตร การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และสุขภาพ)

โดย ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

14.30 – 15.00 น.

แผนที่ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ

 

โดย คุณไพฑูรย์ นาคแท้

      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ               

      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

15.00 – 15.45 น.

แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม

 
 

   -  กลุ่มความเสี่ยง

   -  กลุ่มการบริหารจัดการความเสี่ยง

 

15.45 - 16.00 น.

สรุปเกณฑ์ความเสี่ยงต่อภาคส่วน

 
 

โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบ
ที่รุนแรง และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติ