การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
ณ Watergate Ballroom C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ) กรุงเทพฯ

1) หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการคาดการณ์อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้นการเตรียมการรับมือของแต่ละระบบและภาคส่วนต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ต้องใช้แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบหรือภาคส่วนโดยตรง แต่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อระบบชีวกายภาพต่างๆนั้น จะมีผลต่อความเสี่ยงของภาคส่วนที่พึ่งพาระบบต่างๆเหล่านั้น ดังนั้นการประเมินความเสี่ยง (Risk) ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจึงขึ้นกับโอกาสในการเปิดรับ (Exposure) ของระบบและภาคส่วน ซึ่งจะเสริมด้วยความอ่อนไหว (Sensitivity) ของระบบหรือภาคส่วนต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งนี้ระดับความเสี่ยงจะแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ เวลา ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ระบบหรือภาคส่วนมีผลต่อกระทบต่างๆ รวมถึงสภาพที่ตั้งและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ก็อาจมีผลต่อระดับ
ความอ่อนไหวต่อตัวแปรทางภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันได้

นอกจากนี้ การเชื่อมโยงระหว่างผลกระทบ เข้ากับความเสี่ยงภายใต้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ว่าจะสามารถดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ ซึ่งหากสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงว่าระบบหรือภาคส่วนนั้นไม่มีความเปราะบาง (Vulnerable)
และมีศักยภาพในการรับมือ (Coping capacity) ได้เพียงพอแต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทำให้ระบบหรือภาคส่วนนั้นๆ ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)

สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีพันธกรณีที่ต้องรายงานเรื่องความเปราะบาง และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งในรายงานแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลการดำเนินงานในด้านนี้
กับประเทศภาคีอื่นๆ ประเทศไทยได้จัดทำการศึกษาวิจัยและดำเนินการด้านความเปราะบาง และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาฯ
แต่จากการศึกษาเพื่อประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 พบว่าข้อมูลที่มีอยู่มีค่อนข้างน้อย
และไม่เป็นเอกภาพ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อให้เห็นภาพเชิงองค์รวมทำได้เพียงในระดับที่จำกัด

          ดังนั้น การวิเคราะห์ความเปราะบาง และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะใช้ประกอบในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จึงเป็นการปรับปรุงวิธีการศึกษา เพิ่มเติมข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ให้ครอบคลุมภาคส่วน และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ มีความเปราะบาง ตลอดจนต้องการมาตรการ
ที่จะช่วยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น

2) วัตถุประสงค์โครงการ

  1. ศึกษาผลกระทบ (Impact) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตต่อระบบหรือภาคส่วนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  2. ประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    ที่จะมีต่อระบบหรือภาคส่วนที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
  3. ศึกษาความเปราะบาง (Vulnerability) ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตของระบบหรือภาคส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบสูง
  4. เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตของระบบหรือภาคส่วนที่มีศักยภาพในการรับมือ (Coping capacity) ต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยและมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสูง

3) วัตถุประสงค์การจัดประชุม

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป

4) เป้าหมายการจัดประชุม

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 3 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC

5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไปและนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 3 เพื่อเสนอต่อ UNFCCC

6) กำหนดการ

เวลา ไฟล์ รายการ
08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น.   กล่าวรายงาน
    โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
       ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
       สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09.10 - 09.20 น.   กล่าวเปิดการประชุม
    โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
      เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
09.20 - 09.40 น. ภาพรวมของโครงการ
    โดย ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์
       คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1) งานศึกษาและจัดทำภาพจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    โดย ดร.ปิยธิดา  เรืองรัศมี
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.40 - 10.10 น. 2.1) งานศึกษาและจัดทำภาพจำลองพื้นฐานด้านการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
    2.2) การประเมินปัจจัยที่สำคัญของความเสี่ยงภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
โดย ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์
       คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.10 - 10.20 น. ถาม - ตอบ
10.20 - 10.35 น.   รับประทานอาหารว่าง
10.35 - 11.05 น. 2.3) งานประเมินศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    2.4) งานประเมินความเปราะบาง (Vulnerability) ของระบบหรือภาคส่วนที่เลือก
2.5) งานวิเคราะห์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง
โดย ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.05 - 11.30 น. 3) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติ การปรับตัวระดับชุมชน
    โดย คุณโชคชัย สุทธิธรรมจิต
               คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.30 - 11.40 น. ถาม - ตอบ
11.40 - 12.00. น. 4) สรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ
    โดย รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน