การประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๑

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบางลำภู ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

๑.วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมกลุ่มย่อย

         เพื่อหาเกณฑ์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติเพื่อใช้ประกอบในรายงานแห่งชาติ

 

๒. กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา

หัวข้อ

เอกสาร

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น.

กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑

โดย คุณพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช

     ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

๐๙.๑๐-๐๙.๒๕ น.

แนะนำความเป็นมาของโครงการฯ และวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑
โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๙.๒๕-๑๐.๐๐ น.

แผนที่เสี่ยงภัยของภาคส่วนต่างๆ

โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

๑๐.๑๕-๑๐.๕๐ น.

การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศรุนแรงของประเทศไทย

 โดย อ.ดร.ปิยธิดา  เรืองรัศมี

     คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐.๕๐-๑๑.๕๐ น.

ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงในแต่ละภาคส่วน
ตัวแทนจากภาคส่วนน้ำ เกษตร การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และสุขภาพ (คนละ 15 นาที)

โดย นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเพื่อป้องกันภัยพิบัติ

                               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข กรมอนามัย

       นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กรมการข้าว

       นายจเร  ทองด้วง ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเพื่อการเกษตร กรมชลประทาน   

       นางเติมศิริ จงพูนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.      

๑๑.๕๐-๑๒.๐๐ น.

ถาม – ตอบ

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ระดมความคิดเห็นต่อเกณฑ์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบ
ที่รุนแรง และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติ
(ภาคน้ำ เกษตร การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และสุขภาพ)

โดย อ.ดร.พงษ์ศักดิ์  สุทธินนท์ อ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี และคุณโชคชัย สุทธิธรรมจิต

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

๑๔.๑๕-๑๕.๑๕ น.

ระดมความคิดเห็นต่อเกณฑ์ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดผลกระทบ
ที่รุนแรง และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติ
(ภาคน้ำ เกษตร การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และสุขภาพ) (ต่อ)

 

๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น.

สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑

โดย รศ.ดร. สุจริต  คูณธนกุลวงศ์

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ : กำหนดการ และวิทยากรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม