Publication

หนังสือเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย"

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

กันยายน 2558

- เอกสารวิชาการ "บทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด"

รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

กรกฎาคม 2558

-เอกสารวิชาการ "แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม"
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

มิถุนายน 2558

-เอกสารวิชาการ "บทเรียนและผลวิจัยจากการพัฒนาระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด"
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

มีนาคม 2557

-รายงาน "แนวคิดความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ - ประเทศไทยกับนานาชาติ"
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และ คณะ

ตุลาคม 2556

-Final Report
Research Project on
“The Impact of Climate Change on Irrigation Systems and Adaptation Measures (Dam Operation Analysis)”