การจัดประชุม โครงการ “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

กำหนดการ 
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

 

08.30 – 09.00      ลงทะเบียน

09.00 – 09.15      ความมั่นคงด้านน้ำในแผนแม่บทน้ำ  

                         โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.15 – 10.00      การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ  “วิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติเพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ”

                          โดย อ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00 – 10.15      พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 10.30      ผลิตภาพน้ำภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริกา

                          ดร.โชคชัย สุทธิธรรมจิต และอ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 – 10.45      ธรรมาภิบาลน้ำจากกรณีศึกษา

                          ดร.แมน ปุโรทกานนท์ Thai Water Partnership

10.45 – 11.00       แนวทางการนำงานวิจัยไปใช้

                           อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 12.00       อภิปรายและรับฟังข้อเสนอแนะ

12.00 – 13.00       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30       Overview and Update on Asian Water Development Outlook (AWDO) 2020

                           By Professor Eelco Van Beek, Consultant, ADB

13.30 – 14.00       Environmental Water Security and River Health Index

                           By Dr. Ben Stewart- Koster, International Water Centre

14.00 – 14.15      Water Governance in AWDO 2020 - Thailand Case Study

                          Silvia Cardascia, ADB

14.15 – 14.45     Investment and water Financing

                          By Hannah Leckie, OECD

14.45 – 15.00       พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.45       แบ่งกลุ่มอภิปราย 4 กลุ่ม

15.45 – 16.00       สรุปการประชุม