การประชุมกลุ่มย่อย (ด้านเกษตร) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ (เพิ่มเติม)

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย (ด้านเกษตร)

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

หัวข้อ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1-2/2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

เวลา

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 3

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๓
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม Platinum 1 Lobby floor
INTERCONTINENTAL BANGKOK Ploenchit Bangkok

เวลา

หัวข้อ

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 2

การประชุมกลุ่มย่อย

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต
ความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม VIE Function 1&2 ชั้น 12 โรงแรมวี กรุงเทพฯ

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 1

การจัดประชุมกลุ่มย่อย
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
ณ ชั้น 9 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ห้องประชุมย่อยที่ 1
- การประชุมกลุ่มย่อย ภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 1

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำสกว. ครั้งที่ 6

เรื่อง การบริหารจัดการน้้ำระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียนจากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
เอกสาร
- หลักการและเหตุผล

โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุม VIE Function 1&2 ชั้น 12 โรงแรม VIE ถนนราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพฯ
เอกสารนำเสนอ

Water and Disaster Management Under Climate Chamge 2014

Workshop objectivees are to find the status of study/research and future research needs on water and disaster management under Climate Change
Schedule Workshop on September 23-26, 2014

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง "เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และากรจัดการสิ่งแวดล้อม"
ครั้งที่ 2-2557 วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
ถนนพระราม 4 เฃตบางรัก กทม. 10500

สถานะความรู้และศักยภาพการวิจัยด้านน้า ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนานาชาติและประเทศไทย

สถานะความรู้และศักยภาพการวิจัยด้านน้า ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ของนานาชาติและประเทศไทย
ผศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนที่นาทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้า ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 14 สิงหาคม 2557

Pages

Subscribe to Water Resource System Research Unit RSS