การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 “กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”

กำหนดการ
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9
“กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

Third National Communication (TNC) and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC

Project Board Third National Communication (TNC) and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC
and
Low Emissin Capacity Building Project (LECB) (4/2017)  

October 2017

Workshop On Area Collaborative BCP Initiative in Thailand

Workshop On Area Collaborative BCP Initiative in Thailand

On 11th October 2017 (8:00-12.35)

At Krungsri River Hotel, Ayutthaya

The Management Study of Salt Intrusion into Chao Phraya River (th)

การจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา

โครงการการศึกษาการจัดการการแทรกตัวของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา

(The Management Study of Salt Intrusion into Chao Phraya River)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560   โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

ความเป็นมา

Seminar on Water Resources Act Mach 30, 2017 (th)

การสัมมนาเรื่อง "พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ..."
Seminar on Water Resources Act    Mach 30, 2017
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

กำหนดการ

Public hearings on Vunerability Assessment Study on Climate Change Impact in selected sectors (th)

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ

Public hearings on Vunerability Assessment  Study on Climate Change Impact in selected sectors
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
Watergate Ballroom C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ) กรุงเทพฯ

1) หลักการและเหตุผล

8th TRF Public Seminar on Water Policy on Water Planning on SDG and Area based Integration (th)

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 8

เรื่อง การวางแผนด้านน้ำในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่
8th TRF Public Seminar on Water Policy on Water Planning on SDG and Area based Integration

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

ห้องInfinity I ชั้น 7 โรงแรมเอทัสลุมพินี (AetasLumpini)

2nd Workshop on Chao Phraya Salt Intrusion Mitigation Measures (th)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
​มาตรการบรรเทาปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

2nd Workshop on Chao Phraya Salt Intrusion Mitigation Measures

ห้อง 213 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
•หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•หาเกณฑ์การปล่อยน้ำที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรการการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•สรุปผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจจากการแทรกตัวของน้ำเค็ม
•เสนอแนะมาตรการจัดการต่อการแทรกตัวของน้ำเค็มที่เหมาะสม

Pages

Subscribe to Water Resource System Research Unit RSS