การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง“สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำและประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ”

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
โครงการวิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ
และ
โครงการ แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การจัดการน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ

เรื่องสถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำและประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

ณ ห้องแมนดาริน บี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. วัตถุประสงค์การจัดการประชุมและภาพรวมโครงการวิจัย
โดย ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี
     ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.15 – 09.30 น. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็น พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
     ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

9.30 – 10.00 น. Water Security Framework: Household, Urban, and Environmental Water Security
โดย Mr. S.A. Prathapar
Senior Water Resources Specialist, Asian Development Bank,
Manila, Philippines
10.00 – 10.15 น. ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่  4 การจัดการคุณภาพน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการ
โดย ดร.สุภัทรา วิเศษศรี
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.45 น. หารือความมั่นคงด้านน้ำในระดับครัวเรือนระดับเมือง และประเด็นวิจัย
เชิงยุทธศาสตร์
10.30 – 11.45 น. หารือความมั่นคงด้านน้ำด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
11.45 – 12.00 น. สรุปประเด็นจากการหารือ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น.

วัตถุประสงค์การจัดการประชุมและภาพรวมโครงการวิจัย
โดย ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี
     ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.15 – 13.30 น. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็น เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ ให้เทียบเท่าระดับสากล และ
การปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยรศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30 – 14.00 น. Water Security Framework: EconomicWater Security and Water-related Disasters
โดย Mr. S.A. Prathapar
Senior Water Resources Specialist, Asian Development Bank,
Manila, Philippines
14.00 – 14.15 น. ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความมั่นคงภาคการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่  3 การจัดการน้ำท่วม และอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการ
โดย ดร.สุภัทรา วิเศษศรี
     ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.45 น. หารือความมั่นคงด้านน้ำด้านผลิตภาพน้ำ และประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
14.30 – 15.45 น. หารือความมั่นคงด้านน้ำด้านภัยพิบัติจากน้ำ และประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
15.45 – 16.00 น. สรุปประเด็นจากการหารือ