เอกสารนำเสนอการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์

เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2/2557

หัวข้อนำเสนอ  สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ภาพอนาคตและชองวางเชิงนโยบายในป#จจุบันตอทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและตอความมั่นคงด,านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน

โดย ดร.ปิยธิดา ห้อยสังวาลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย