วิชา 01217397 SEMINAR

000.การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านนํ้า

101.A Handbook for Water and Wastewater Utilities

102.Water Regulation

103.การบริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้ายม จังหวัดสุโขทัย

104.พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

201.Regional Plans of Infrastructure and Water Resource Management to 2021 (PRIGRH)

202.แหล่งนํ้า และ การจัดสรรนํ้า ภาคตะวันออก

203.การประชุมคณะการจัดทำแผนพัฒนานํ้าเพื่อภาคอุตสาหกรรม

204.ตัวอย่างการบริหารจัดการ แหล่งน้าในชุมชน

301.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนบริหารจัดการนํ้าของไทย

302.Sustainable water infrastructure planning for an uncertain future

303.ENABLING INFRASTRUCTURE: GREEN, ENERGY, WATER AND WASTE INFRASTRUCTURE TO 2050

304-1.Sukhothai Flood Risk Management under changing climate

304-2.โครงการรูปแบบการปรับตัวด้วยการบริหารนํ้าในอนาคตโดยเฉพาะนํ้าท่วม

305.HYDROCLIMATE PROJECTIONS TO ENGINEERING PRACTICES FOR ADAPTATION MEASURES IN WATER RESOURCES SECTOR