1st Seminar on Climate Change Impact and Vulnerability Assessment in selected sectors (th)

การจัดประชุมกลุ่มย่อย
โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตความล่อแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ (ครั้งที่ 1)
1st Seminar on Climate Change Impact and Vulnerability Assessment in selected sectors
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
ณ ชั้น 9 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ห้องประชุมย่อยที่ 1
- การประชุมกลุ่มย่อย ภาคส่วนที่สำคัญ ครั้งที่ 1
- ภาพฉายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศไทย
- แบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก และภาพฉายในอนาคต
ห้องประชุมย่อยที่ 2
- Impact study > Risk Assessment >Vulnerability > Coping Capacityfor rice, cassava, sugarcane and maize production systems in Thailand
- ผลกระทบและการปรับตัวต่อการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
- กรณีศึกษาระบบเกษตรพืชไร่นาและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย