การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำสกว. ครั้งที่ 6

เรื่อง การบริหารจัดการน้้ำระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียนจากงานวิจัย สู่งานปฏิรูป
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
เอกสาร
- หลักการและเหตุผล
- ผลการจัดการทรัพยากรน้ำฯ
- การจัดการทรัพยากรน้ำฯ จ.นครปฐม
- การจัดการทรัพยากรน้ำฯ จ.สมุทรสงคราม
- การจัดการทรัพยากรน้ำฯ จ.นครศรีธรรมราช
- การปฏิรูปกลไกการจัดการน้ำ อ.ปราโมทย์
- การปฏิรูปท้องถิ่น ดร.สีลาภรณ์