เอกสารนำเสนอการประชุมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์

เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2/2557

หัวข้อ  ข้อเสนอโจทย์วิจัยด้านน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระราม 4 เขตบางรัก กทม. 10500