Activities

(ภาพ ข่าว ปชป ที่ทำกันมา)ที่มีแล้ว และทำเพิ่มในระยะที่ 3

โครงการระยะที่ 1 | โครงการระยะที่ 2 | โครงการระยะที่ 3
Pictures
1. กลุ่มงาน EEC

1.1 งานบริหารจัดการน้ำ
     
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1      
1.2 งานด้านความต้องการน้ำ
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1 พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1 พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1 พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1
     
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 1      
1.3 งานแก้ขัดแย้ง
       
       
1.4 งานถ่ายทอด
       
       
การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่ 1 ณ พื้นที่ศึกษา พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
   
การประชุมชี้แจงแผนงานการพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC
     
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของแผนงานวิจัย การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC
     
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
     
การประชุมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับ EEC
   
การประชุมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับสทนช
   

2. กลุ่มงานโครงการชลประทาน

2.1 ด้านเทคนิค
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 2 พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 2 การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้ การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้
การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้ การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรม เพื่อลดปริมาณการใช้ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ
2.2 ด้านกลุ่มผู้ใช้น้ำ ธรรมาภิบาล
   
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 2 พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 2    
การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่ 2 ณ พื้นที่ศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
   
การประชุมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับกรมชลประทาน
     

3. กลุ่มงานบริหารเขื่อน และน้ำผิวดิน

3.1 งานบริหารเขื่อน
     
     
3.2 งานน้ำผิวดินและใต้ดิน
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3 พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3 พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3
3.3 งานวางแผน
 
พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3 พัฒนาโครงการ แผนงานที่ 3  
การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่ 3 ณ พื้นที่ศึกษา พื้นที่อุทยาน 100 ปี
การประชุมนำเสนอผลการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
การประชุมหารือและทำข้อตกลงร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา
 

4. กลุ่มงานขับเคลื่อน

การดูงานด้านเทคนิคประเทศจีน
กวางโจว 250719
     
22-23
Envision-pudong
Guangdong
       
 
Sediment Lab
 
Sun yat sen
   
hydrological monitoring facilities of the Bureau of Hydrology of Guangdong Province, Huizhou branch
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15-08-19

 

ประชุมนักวิจัย 25-09-19

   

การประชุมชี้แจงรูปแบบการวิจัยให้กับเครือข่ายนักวิจัย (Policy forum Spearhead) (งานเปิดตัว)

   

การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการวิจัย

PR