Home

ในปัจจุบัน การพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นนานาประเทศ ในระดับสากลได้มีการนำระบบและองค์ความรู้ที่ได้จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างแพร่หลาย อาทิ การนำข้อมูลดาวเทียมเทคนิคสารสนเทศและข้อมูล การเก็บข้อมูลด้วยเซนเซอร์และการส่งข้อมูลด้วยระบบไร้สาย การส่งข้อมูลเตือนภัยในระดับบุคคล ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการเขื่อน การจัดการภัยพิบัติ การจัดการในพื้นที่ชลประทานการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการ (น้ำ เกษตร ปัจจัยการผลิต ตลาด เครดิต ฯลฯ) จึงควรทำการศึกษาวิจัยพัฒนาโดยนำแนวคิด แนวทาง และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการน้ำของประเทศและช่วยตอบโจทย์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
ในแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เลือกประเด็นและพื้นที่ที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะยาวคือ การบริหารน้ำในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ EEC, การบริหารการปล่อยน้ำของเขื่อนภูมิพล สิริกิตต์ แควน้อย, การบริหารน้ำในโครงการชลประทาน (ท่อทองแดง กำแพงเพชร) และการวางแผนการจัดการน้ำชุมชน (ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน) เป็นกรณีตัวอย่างให้เกิดการใช้น้ำอย่างประหยัด เพิ่มมูลค่า ใช้วิทยาการ เพื่อการยกประสิทธิภาพการใช้น้ำ (ดูรายละเอียดในหน้า  about us)

At present, the development of innovations and modern technologies occurring in many countries at the international level have brought systems and knowledge derived from this innovation and modern technology to be applied  in water management to increase efficiency widely, such as the use of satellite data, information techniques and IOT/sensor, data acquisition and wireless data transmission, sending alarm information at the personal level linked to the management of the dam disaster management, water management in irrigated areas. Development of management platforms (water, agriculture, production factors, markets, credit, etc.) should be conducted via research and development by applying new concepts, guidelines and modern technologies to help raise the level of water management in the country and help meeting the goals national strategies and sustainable development.
In the NRCT Spearhead Research Program on Water Management selected issues and areas that are important and will affect the country’s development in long term in water management are selected. Water management in the EEC Special Development Area, water release management at Bhumibol Dam and water management in the irrigation project (Thor Thong Daeng, Kamphaeng Phet), Community Water Planning in the rainfed area are case studies of water saving, value added via knowledge in order to improve water use efficiency. (Details in about us)
 

Activities
ภาพกิจกรรมออกสนาม (Field activity pictures)

จังหวัดขอนแก่น (Khonkaen Province) จังหวัดน่าน (Nan Province)
   
จังหวัดกำแพงเพชร (Kamphaengphet Province)    

PR

   
Thai Water Expo 2023 (THW)
   
Thai Water Expo 2023
   
English Version Thai Version    

Clips

กลุ่มบริหารแผนงาน
0.1 สรุปผลวิจัยแผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านบริหารจัดการน้ำ 0.2 The research achivements of The Spearhead Reserch Program on Water Management Year 2
1. กลุ่มงาน EEC
1.1 แนวทางการบริหารจัดการน้ำใน EEC โดยใช้น้ำทิ้ที่บำบัดแล้ว ในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการประหยัดน้ำ และการใช้น้ำบำบัดแล้ว
2. กลุ่มโครงการชลประทาน
2.1 แนวทางการใช้เทคโนโลยีและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานท่อทองแดง 2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานท่อทองแดง
3. กลุ่มบริหารเขื่อนและน้ำผิวดิน
3.1 แนวทางการใช้เทคโนโลยใหม่ในการประยุกต์ใช้การบริหารเขื่อนและพื้นที่เพื่อการเพิ่มน้ำต้นทุน 3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ราบภาคกลาง
4. กลุ่มพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำ
4.1 แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างมีส่วนร่วม (ในเขตและนอกเขตชลประทาน)  
Thai Water Expo 2023 (THW)