รายชื่อทีมงานศึกษา    
     
 
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
   
       
  000 กลุ่มบริหารโครงการ    
  1. รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
 
  2. นายโชคชัย สุทธิธรรมจิต
ผู้จัดการโครงการ
 
  3. นายวินัย เชาวน์วิวัฒน์
ผู้ประสานงานโครงการ
 
  4. นายพิทยา แซ่ปึง
ผู้ประสานงานโครงการ
   
   
   
  100 กลุ่มงานด้านสภาพน้ำบาดาล    
  1. รศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา (หัวหน้ากลุ่ม)
   
  2. ผศ.หล้า อาจวิชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา
   
  3. นายพิทยา แซ่ปึง
นักอุทกธรณีวิทยา
   
  4. นางสาวสุภาดา วาพัดไทย
นักอุทกธรณีวิทยา
   
  5. นางสาวกุลภา โสรัตน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   
  6. นางสาวชลธิชา น้ำดอกไม้
นัดวิชาการสิ่งแวดล้อม
   
   
   
  200 กลุ่มงานด้านการใช้น้ำ    
  1. อ.ดร.ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร/ชลประทาน (หัวหน้ากลุ่ม)
 
  2. นายโชคชัย สุทธิธรรมจิต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้น้ำ
 
  3. รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
   
  4. อ.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา/ชลประทาน
   
  5. นายพงศ์พันธ์ นินเนินนท์
วิศวกรแหล่งน้ำ/ชลประทาน
 
   
   
  300 กลุ่มงานด้านศักยภาพและการจัดการ    
  1. อ.ชัยยุทธ สุขศร๊
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางนโยบายและแผน (หัวหน้ากลุ่ม)
 
  2. รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความต้องการใช้น้ำ
 
  3. นายปานโชติ กุลวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
   
  4. อ.ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและการใช้ที่ดิน
   
  5. รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
   
  6. นายวินัย เชาวน์วิวัฒน์
วิศวกรแหล่งน้ำ/ด้านความต้องการใช้น้ำ
 
 

7. นายพงศ์พันธ์ นินเนินนนท์

วิศวกรแหล่งน้ำฝด้านศักยภาพการใช้น้ำบาดาล
   
  8. นางสาวทิพยมาศ ธาราชีวิน
นักวิชาการด้านดินและการใช้ที่ดิน
   
   
   
  400 กลุ่มงานด้านการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตัวอย่าง    
  1. อ.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา/ชลประทาน (หัวหน้ากลุ่ม)
   
  2. รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
   
  3. ดร.มนตรี สุวรรณมนตร๊
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศษฐกิจ/การเงิน
   
  4. อ.ดร.ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร/ชลประทาน
 
   
   
  500 กลุ่มงานด้านระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์    
  1. นายสุดใจ ยี่สุนแสง
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หัวหน้ากลุ่ม)
   
  2. นางสาวเกศรินทร์ สมัครการ
นักสารสนเทศภูมิศาสตร์
   
  3. นางสาวนพคุณ ไชยคำ
นักสารสนเทศภูมิศาสตร์/ประสานงาน
   
  4. นายศักย์ สกุลไทย
นักวิชาการขการจัดทำเวบไซต์
   
 
       
COPY RIGHT © 2005