ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุง

เข้าสู่ระบบสารสนเทศเครือข่าย : "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุง" จากสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในขณะเดียวกันความต้องการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพิจารณาถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดังกล่าวของรัฐบาลที่ ผ่านมา พบว่าหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการโขง ชี มูล เขื่อนปากมูล ฯลฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งการใช้น้ำและความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรน้ำของ ภาครัฐซึ่งโดยมากแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การแบ่งการใช้น้ำระหว่างพื้นที่ต้นน้ำและท้ายน้ำ การแบ่งการใช้น้ำระหว่างกิจกรรม และการขาดกฎระเบียบการใช้น้ำ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำต่างๆ
  - พื้นที่ ~ 3,424.473 ตร.กม.หรือ 2,140,295.60 ไร่
- มี 11 อำเภอ 65 ตำบล
- ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง
- แม่น้ำสำคัญ: -
- ประชากร ~ 505,316 คน (2552)
- พืชเศรษฐกิจ: ข้าว ทุเรียน มังคุด ยางพารา
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 33,259 ล้านบาท (2550)
- รายได้ 49,485 บาท/คน/ปี (2550)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ของจังหวัดพัทลุง
เรียกดูระบบข้อมูลแผนที่
สถานการณ์น้ำ : จังหวัดพัทลุง
อำเภอน้ำมาก (ตำบล)น้ำปกติ (ตำบล)น้ำน้อย (ตำบล)
1. อ.เมืองพัทลุง1130
2. อ.กงหรา032
3. อ.เขาชัยสน041
4. อ.ตะโหมด021
5. อ.ควนขนุน0111
6. อ.ปากพยูน034
7. อ.ศรีบรรพต030
8. อ.ป่าบอน023
9. อ.บางแก้ว030
10. อ.ป่าพะยอม022
11. กิ่งอ.ศรีนครินทร์031