กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพของทรัพยากรน้ำ - การควบคุมดูแลคุณภาพของทรัพยากรน้ำ

- การควบคุมดูแลคุณภาพของทรัพยากรน้ำ

ลำดับ กฎหมาย พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน องค์กร
1. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่ง แวดล้อม - กำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- กำกับการจัดการและบริหารเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
- จัดทำแผนปฏิบัติการ เรียกว่า “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
- การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- การควบคุมมลพิษ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
2. พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตน้ำบาดาล - กำหนดเขตพื้นที่น้ำบาดาล
- จัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล
- กำหนดเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาลการจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาล
- จัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คณะกรรมการน้ำบาดาล
3. พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เขตโรงงาน - ดูแลการประกอบกิจการโรงงาน กำกับและดูแลโรงงาน
- กำหนดจำนวนและขนาดของโรงงาน
กรมโรงงาน
4. พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ น่านน้ำไทย, คลอง, แม่น้ำ, บึง อ่างเก็บน้ำ - ควบคุมทางเดินเรือ เขตท่าเรือ เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ
- ควบคุมดูทำเลทอดจอดเรือ ว่าด้วยทางเดินเรือในลำแม่น้ำว่าด้วยทางคลองต่าง ๆ ว่าด้วยแพไม้ แพคนอยู่ว่าด้วยเรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กต่าง ๆ
สำนักงานขนส่งทางน้ำ
5. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๖๘ เรื่องควบคุมการจอดเรือ แม่น้ำลำคลอง - การควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง
- ออกใบอนุญาตจอดเรือ
สำนักงานขนส่งทางน้ำ
6. พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๘๔ เขตแหล่งน้ำ, ทางระบายน้ำ - ควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย
- การกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยในเขตราชการส่วน
- ตรวจสอบสภาพอาคารที่ชำรุด
- ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ
กระทรวงสาธารณสุข
7. พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตการนิคมอุตสาหกรรม - การจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม
- การปรับปรุงที่ดินควบคุมดูแลและรับผิด ชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐและเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้ง ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออก
- กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติในเขตนิคมอุตสาหกรรม
คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
8. พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ ทางน้ำลำคลอง , ลำคู - ควบคุมการดูแลความสะอาดในคลอง
- กำหนดขนาดแพที่จะล่องในคลอง
- ตั้งกฎข้อบังคับในการที่จะทำสะพาน ข้ามคลอง หรือสะพานท่าน้ำในคลอง
กรมชลประทาน
9. พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ เขตคลองประปา - กำหนดบริเวณใดเป็นคลองประปา คลองรับน้ำ คลองขังน้ำ การประปานครหลวง
10. พ.ร.บ. สำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. ๒๔๕๖ แม่น้ำ - กำจัดผักตบชวาที่มีมากในแม่น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
11. พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ เขตพื้นที่ชลประทาน - เก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานหรือดูแลรักษา ทางน้ำชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน
- กำหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้ำชลประทาน ปิด กั้นหรือเปิดน้ำในทางน้ำชลประทาน ขุด ลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ำชลประทาน
กรมชลประทาน
12. พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เขตอุทยานแห่งชาติ - การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
- การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
13. พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เขตป่าสงวน - กำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
- การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
- กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - กำหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
- กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและการกำหนดชนิดหรือประเภทของสัตว์ป่าที่จะห้าม
- ดูแลการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน นำเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่า และด่านตรวจสัตว์ป่า
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่, เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม - การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด, อำเภอ
- การสำรวจแร่ การผูกขาดสำรวจแร่
- กำหนดเงื่อนไขในประทานบัตรการทำเหมืองใต้ดิน กำหนดเขตเหมืองแร่,
- การคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่