กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตามสถานการณ์ของทรัพยากรน้ำ - การจัดการน้ำท่วม

- การจัดการน้ำท่วม

ลำดับ กฎหมาย พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน องค์กร
1. พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ทั้งประเทศ - กำหนดสิทธิในที่ดิน สิทธิการครอบครองที่ดิน การสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน คำนวณการรังวัด เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน
- การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
กรมพัฒนาที่ดิน
2. พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตการประปานครหลวง - สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ
- ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่
คณะกรรมการการการประปานครหลวง
3. พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตการประปาส่วนภูมิภาค - สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
4. หลักเกณฑ์การช่วยเหลือและการจัดงวดงานกรณีสวนสงเคราะห์ล้มเหลวทุกกรณี ปี ๒๕๓๑ เขตสวนยางพารา - ให้รับเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ สำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งประเทศ - ปกครองดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ
- การพิจารณาคำขอใช้ที่ราชพัสดุ
- การเปลี่ยนที่ราชพัสดุ
- การอนุญาตรื้อถอนอาคารปลูกสร้าง
กรมธนารักษ์
6. ประกาศกรมการข้าว เรื่องข้อควรปฏิบัติการทำนาหลังการเกิดอุทกภัย พื้นที่ทำการเกษตรนาข้าว ที่เกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก - แจ้งประกาศเตือนให้ชาวนาที่อยู่ในพื้นที่เกิดอุทกภัย และน้ำป่าไหลหลากทราบถึงข้อปฏิบัติช่วงหลังน้ำลดเกี่ยวกับการปลูกข้าว กรมการข้าว
7. พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เขตอุทยานแห่งชาติ - การกำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
- การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
8. พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - กำหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
- กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและการกำหนดชนิดหรือประเภทของสัตว์ป่าที่จะห้าม
- ดูแลการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน นำเคลื่อนที่ซึ่งสัตว์ป่า และด่านตรวจสัตว์ป่า
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตนิคมอุตสาหกรรม - กำหนดเขตอุตสาหกรรมและเขตประกอบการเสรี
- จัดให้ได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม
- ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ในนิคมอุตสาหกรรม
- การกำหนดประเภทและขนาดของกิจการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เขตเกษตรกรรม - การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดิน
- จัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน
- กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ใดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๙ สมาชิกสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - จ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิก
- พิจารณาจ่ายเงินแก่สมาชิกผู้ประสบภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม
12. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด - จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
- จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
13. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งประเทศ - บริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยการตรวจเฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศและปรากฏการณ์ธรรมชาติ พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาแก่กิจการต่างๆ
- ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ภูมิฟิสิกส์ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมมือและประสานงานด้านอุตุนิยมวิทยากับประชาชน องค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมอุตุนิยมวิทยา
14. พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ทั้งประเทศ - ตรวจสอบการทำไม้และเก็บหาของป่า
- การกำหนดไม้หวงห้าม ค่าภาคหลวงและขนาดจำกัด
- กำหนดขนาดจำกัดไม้หวงห้าม ประทับไม้ที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
- กำหนดเขตควบคุมไม้ในลำน้ำ
- กำหนดท้องที่ใดให้เป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้
กรมป่าไม้, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15. พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ เขตการชลประทานของราษฎร์ - การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขการชลประทานส่วนราษฎร
- แบ่งงานทำการชลประทานส่วนราษฎร
กรมชลประทาน
16. พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ เขตพื้นที่ชลประทาน - เก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานหรือดูแลรักษา ทางน้ำชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน
- กำหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้ำชลประทาน ปิด กั้นหรือเปิดน้ำในทางน้ำชลประทาน
- ขุด ลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ำชลประทาน
กรมชลประทาน
17. พ.ร.บ. คันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คัน คูน้ำ - บำรุงรักษาคัน คูน้ำและประตูกักน้ำ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการบังคับน้ำในที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง กรมชลประทาน
18. พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งประเทศ - เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น
- การปรับปรุงดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
- การวางนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
- สำมะโนที่ดิน สำรวจและวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน
- กำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ
กรมพัฒนาที่ดิน
19. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ทั้งประเทศ - กำหนดเงินได้จากกิจการของโรงเรียนราษฎร์ เงินได้จากการจำหน่าย หรือส่วนลดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาล เงินได้ส่วนที่เป็นค่าจ้างการทำงานในระหว่างเวลาปิดภาคการศึกษาของคนต่างด้าว เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ กระทรวงการคลัง
20. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๔) เรื่อง กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษา และรายจ่ายเพื่อการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งประเทศ - กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬา กรมสรรพากร
21. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๖) เรื่อง กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งประเทศ - กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษา และรายจ่ายเพื่อการกีฬา กรมสรรพากร
22. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ ๒๕๔๕ เขตพื้นที่สงวน, แหล่งทรัพยากรธรณี - สำรวจตรวจสอบสภาพธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี
- การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี
- การกำหนด กำกับดูแลเขตพื้นที่สงวน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23. ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๒๓ ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบวินาศภัย ธนาคารออมสิน - ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานผู้ประสบวินาศภัยที่เกิดขึ้นแก่บ้านหรือทรัพย์สินอื่น
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องของพนักงาน
ธนาคารออมสิน