กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตามสถานการณ์ของทรัพยากรน้ำ - การจัดการน้ำแล้ง

- การจัดการน้ำแล้ง

ลำดับ กฎหมาย พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน องค์กร
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งประเทศ - ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการ กระทรวงการคลัง
2. พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งประเทศ - กำหนดนโยบาย พิจารณนา ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลตามเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครขึ้นทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และทุกอำเภอ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ สมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ให้ความสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม และช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร
- กำหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคาร
- เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท
- วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4. พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งประเทศ - กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
- วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
- จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
6. พ.รบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เขตเทศบาล - การจัดตั้งเทศบาล
- ตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย
เทศบาลตำบล, เมือง, นคร
7. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เขตองค์การบริหารส่วนตำบล - การพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
8. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น - จัดทำแผนการกระจายอำนาจ และแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
- ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น - จัดทำงบประมาณกับเสนองบประมาณรายรับ และรายจ่ายตามแบบ รวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สภาท้องถิ่น
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งประเทศ - บริหารทรัพยากรน้ำของประเทศในด้านกระบวนการบริหารจัดการ
- การใช้ประโยชน์ พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการดำเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ทั้งประเทศ - กำหนดเงิน ได้จากกิจการของโรงเรียนราษฎร์ เงินได้จากการจำหน่าย หรือส่วนลดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาล เงินได้ส่วนที่เป็นค่าจ้างการทำงานในระหว่างเวลาปิดภาคการศึกษาของคนต่างด้าว เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ กระทรวงการคลัง
12. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๖) เรื่อง กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬา ทั้งประเทศ - กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษา และรายจ่ายเพื่อการกีฬา กรมสรรพากร
13. พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ทั้งประเทศ - กำหนดไม้หวงห้าม ค่าภาคหลวงและขนาดจำกัด ตราประทับไม้ของเอกชน
- กำหนดท้องที่ใดให้เป็นเขตควบคุมการแปรรูปไม้ การทำไม้หวงห้าม หรือเก็บหาของป่าหวงห้ามโดยการให้สัมปทาน
- การอนุญาตให้ผูกขาดหรือการอนุญาตทำไม้หวงห้ามเพื่อการค้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัมปทานและการสิ้นสุดของสัมปทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เขตป่าสงวน - กำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น
- การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
- กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตน้ำบาดาล - กำหนดเขตพื้นที่น้ำบาดาล
- จัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล
- กำหนดเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
- การจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาล
- จัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
คณะกรรมการน้ำบาดาล
16. พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๘๒ เขตการชลประทานของราษฎร์ - การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขการชลประทานส่วนราษฎร
- แบ่งงานทำการชลประทานส่วนราษฎร
กรมชลประทาน
17. พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ทางน้ำ, เขตชลประทาน - เก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานหรือดูแลรักษา ทางน้ำชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน
- กำหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้ำชลประทาน ปิด กั้นหรือเปิดน้ำในทางน้ำชลประทาน ขุด ลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ำชลประทาน
กรมชลประทาน
18. พ.ร.บ. คันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คัน คูน้ำ - บำรุงรักษาคัน คูน้ำและประตูกักน้ำ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการบังคับน้ำในที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง กรมชลประทาน