กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและจัดการทรัพยากรน้ำ - การจัดสรรเพื่อการผลิตพลังงาน (แหล่งน้ำต้นทุน)

- การจัดสรรเพื่อการผลิตพลังงาน (แหล่งน้ำต้นทุน)

ลำดับ กฎหมาย พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน องค์กร
1. พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ เขตชลประทาน - เก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานหรือดูแลรักษา ทางน้ำชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน
- กำหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้ำชลประทาน ปิด กั้นหรือเปิดน้ำในทางน้ำชลประทาน
- ขุด ลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ำชลประทาน
กรมชลประทาน
2. พ.ร.บ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ เขตพลังงาน - การจัดตั้ง ทุนและเงินสำรอง
- ผลิตและขายลิกไนท์
- สำรวจเพื่อหาแหล่งพลังงาน
- บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
3. พ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เขตการพลังงาน - การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานในอาคาร และในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
- จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ