กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและจัดการทรัพยากรน้ำ - การจัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

- การจัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ลำดับ กฎหมาย พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน องค์กร
1. พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ เขตชลประทาน - เก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานหรือดูแลรักษา ทางน้ำชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน
- กำหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้ำชลประทาน ปิด กั้นหรือเปิดน้ำในทางน้ำชลประทาน
- ขุด ลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ำชลประทาน
กรมชลประทาน
2. พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตน้ำบาดาล - การกำหนดเขตท้องที่ใดให้เป็นเขตน้ำบาดาล
- กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล การเลิกเจาะน้ำบาดาล
คณะกรรมการน้ำบาดาล
3. พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตการนิคมอุตสาหกรรม - การจัดหาที่ดินที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม
- การปรับปรุงที่ดิน ควบคุมดูแลและรับผิด ชอบในเรื่องภาษีอากรของรัฐและเพื่อการส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการทั้ง ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตอุตสาหกรรมส่งออก
- กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติในเขตนิคมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
4. พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตควบคุมแร่, เขตเหมืองแร่, เขตแต่งแร่ และเขตโลหกรรม - การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด อำเภอ
- การสำรวจแร่ การผูกขาดสำรวจแร่
- กำหนดเงื่อนไขในประทานบัตรการทำเหมืองใต้ดิน กำหนดเขตเหมืองแร่ และการคุ้มครองสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่