กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและจัดการทรัพยากรน้ำ - การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

- การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ลำดับ กฎหมาย พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน องค์กร
1. พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ ทางน้ำ, ลำคลอง, ลำคู - ควบคุมการดูแลความสะอาดในคลอง
- กำหนดขนาดแพที่จะล่องในคลอง
- ตั้งกฎข้อบังคับในการที่จะทำสะพาน ข้ามคลอง หรือสะพานท่าน้ำในคลอง
กรมชลประทาน,
กรมทรัพยากรน้ำ
2. พ.ร.บ. คันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ คัน คูน้ำ - บำรุงรักษาคัน คูน้ำและประตูกักน้ำ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการบังคับน้ำในที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง กรมชลประทาน,
กรมทรัพยากรน้ำ
3. พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๘๒ เขตการชลประทานของราษฎร์ - การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขการชลประทานส่วนราษฎร
- แบ่งงานทำการชลประทานส่วนราษฎร
กรมชลประทาน,
กรมพัฒนาที่ดิน
4. พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ทางน้ำ, เขตชลประทาน - เก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานหรือดูแลรักษา ทางน้ำชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน
- กำหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้ำชลประทาน ปิด กั้นหรือเปิดน้ำในทางน้ำชลประทาน
- ขุด ลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ำชลประทาน
กรมชลประทาน
5. พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตโครงการจัดรูปที่ดิน - วางโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต่างๆ
- ประเมินราคาที่ดิน
- จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน และเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการ
- จัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดิน
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
6. พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ แม่น้ำ, ลำคลอง - การขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง พร้อมตรวจสอบรายชื่อสัตว์น้ำในพระราชกฤษฎีกา และระเบียบของกรมประมง เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสัตว์ กรมประมง
7. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
8. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เขตองค์การบริหารส่วนตำบล - การพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
9. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น - จัดทำแผนการกระจายอำนาจ และแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
- ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น - จัดทำงบประมาณกับเสนองบประมาณรายรับ และรายจ่ายตามแบบ รวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สภาท้องถิ่น