กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและจัดการทรัพยากรน้ำ - การจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

- การจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ลำดับ กฎหมาย พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะงาน องค์กร
1. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เขตเทศบาล - กำหนดขอบเขตพื้นที่
-จัดทำกฎหมาย (เทศบัญญัติ)
เทศบาลตำบล, เมือง, นคร
2. พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตการประปานครหลวง - สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ, ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่ คณะกรรมการการการประปานครหลวง
3. พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตการประปาส่วนภูมิภาค - สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
4. พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เขตหมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ - กำหนดขอบเขตพื้นที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน, ตำบล, อำเภอ
5. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด - บริหารงานในเขตองค์กรปกครอง
- จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานอื่น ในงานพัฒนา คุ้มครอง ดูแล และบำรุง รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
6. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เขตองค์การบริหารส่วนตำบล - อนุมัติแผนพัฒนาและงบประมาณ เช่น จัดหาน้ำอุปโภค และเกษตรกรรม
- ดูแลและบำรุงรักษารักษาทางน้ำ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
7. พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น - จัดทำแผนการกระจายอำนาจ และแผนปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
- ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น - จัดทำงบประมาณกับเสนองบประมาณรายรับ และรายจ่ายตามแบบ รวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ
- สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สภาท้องถิ่น
9. พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๘๔ เขตแหล่งน้ำ, ทางระบายน้ำ - ควบคุมการใช้อุจจาระเป็นปุ๋ย
- การกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยในเขตราชการ
- ตรวจสอบสภาพอาคารที่ชำรุด
- ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ
กระทรวงสาธารณสุข
10. พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ ทางน้ำ, ลำคลอง, ลำคู - ควบคุมการดูแลความสะอาดในคลอง
- กำหนดขนาดแพที่จะล่องในคลอง
- ตั้งกฎข้อบังคับในการที่จะทำสะพาน ข้ามคลอง หรือสะพานท่าน้ำในคลอง
กรมชลประทาน
11. พ.ร.บ. รักษาคลองประปา เขตคลองประปา - กำหนดบริเวณใดเป็นคลองประปา คลองรับน้ำ คลองขังน้ำ การประปานครหลวง
12. พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๘๒ เขตการชลประทานของราษฎร์ - แบ่งงานทำการชลประทานส่วนราษฎร
- การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขการชลประทานส่วนราษฎร์
กรมชลประทาน
13. พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ทางน้ำ, เขตชลประทาน - เก็บค่าบำรุงทางน้ำชลประทานหรือดูแลรักษา ทางน้ำชลประทาน คันคลอง ชานคลอง ทำนบ พนัง หมุดระดับหลักฐานหรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการชลประทาน
- กำหนดเงื่อนไขการใช้เรือ แพ ในทางน้ำชลประทาน ปิด กั้นหรือเปิดน้ำในทางน้ำชลประทาน
- ขุด ลอก ซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไขทางน้ำชลประทาน
กรมชลประทาน
14. พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตน้ำบาดาล - การกำหนดเขตพื้นที่ที่ใดให้เป็นเขตน้ำบาดาล
- กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล และเลิกเจาะน้ำบาดาล
คณะกรรมการน้ำบาดาล