จากโลกสู่พื้นดิน

แนวคิดในการทำงาน
เพื่อนำข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเครื่อข่าย Internet นำมาสร้างเป็นเนื้อหา หรือองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ และจังหวัด โดยข้อมูลที่ได้เลือกใช้ ได้แก่ ข้อมูลน้ำฝน The Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) ที่หน่วยงาน NASA ได้เผยแพร่ผ่านทาง Website http://trmm.gsfc.nasa.gov/

โดยทางโครงการให้ความสนใจในข้อมูลราย 3 ชั่วโมง และ 7 วัน โดยทางโครงการจะนำมาสรุปรวบรวมเป็นรายวัน และรายเดือน เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ